Cytat miesiąca

 

"Nie ma tak złej książki,
żeby w jakimś stopniu
nie przyniosła korzyści."


Pliniusz Młodszy

 

Wspomaganie Placówek Oświatowych

Ogólna informacja dotycząca organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych
w roku szkolnym 2017/2018

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu wraz ze swoimi filiami będzie kontynuowała zadania w zakresie procesu wspomagania szkół i placówek oraz pracujących w nich nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013 poz. 369). Obowiązkiem biblioteki będzie:

 • Organizowanie i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potrzebami szkoły lub placówki działań, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki, obejmujących:
 • pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
 • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
 • wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich realizacji;
 • Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń.
 • Upowszechnianie czytelnictwa wśród użytkowników biblioteki i uczniów wszystkich rodzajów szkół. 
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 • Pomoc nauczycielom zasadniczych szkół zawodowych realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.
 • Prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej dla nauczycieli.
 • Prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli poprzez pogłębianie wiedzy merytorycznej.
 • Doskonalenie warsztatu pracy, organizacji i zarządzania biblioteką szkolną i pedagogiczną – wymiana doświadczeń.
 • Prowadzeniu działalności edukacyjnej i kulturalnej poprzez organizowanie konkursów plastycznych, literackich, recytatorskich, spotkań autorskich, wystaw okolicznościowych i promujących twórczość nauczycieli.
 • Upowszechnianie dobrych praktyk.

W podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 znalazło się min. zapewnienie bezpieczeństwa w Internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych, wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek oraz podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Realizacja kierunków to „kolejna szansa na pokazanie ogromnego potencjału bibliotek pedagogicznych” Oznacza, bowiem kontynuację wcześniejszych działań prowadzonych w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych kładąc jednocześnie nacisk na naukę bezpiecznego korzystania przez dzieci i młodzież z technologii informacyjno-komunikacyjnej. Podkreśla się również działania biblioteki w zakresie doradztwa zawodowego, pomoc w wyborze ścieżki zawodowej, czy odnajdywanie od najmłodszych lat własnych zainteresowań. Ponadto biblioteka jest miejscem spotkań dla wszystkich czytelników, bez względu na ich stopień sprawności i pragnie stanowić ważny element integracji osób zdrowych z niepełnosprawnymi wspierając edukację włączającą realizowaną w szkołach i placówkach.

W związku z powyższymi celami Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu prowadzi zajęcia edukacyjne skierowane do uczniów wszystkich rodzajów szkół. W lekcjach bibliotecznych mogą uczestniczyć uczniowie ze wszystkich poziomów nauczania. Głównym celem zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej jest zapoznanie przyszłego czytelnika z biblioteką, uświadomienie mu roli książki w życiu człowieka oraz wskazanie możliwości czerpania wiedzy z różnych źródeł, uwzględniając wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej. Biblioteka przygotowuje lekcje na interesujące tematy związane z czytelnictwem, książką, Internetem, a także mediami społecznościowymi. W Bibliotece realizowane są warsztaty tematyczne rozwijające zainteresowania uczniów np. warsztaty plastyczne oraz prowadzone są zajęcia dotyczące rozwoju zawodowego. Ponadto w swojej ofercie Biblioteka posiada zajęcia przybliżające dzieciom i młodzieży świat osób niepełnosprawnych. Zajęcia dostosowane są do wieku dzieci.

Biblioteka Pedagogiczna promuje także wszelką aktywność szkół. Zapraszamy do organizowania u nas wystaw, mających na celu pokazanie działalności szkoły i osiągnięć indywidualnych uczniów i nauczycieli. Ponadto biblioteka zaprasza do udziału w organizowanych konkursach i wszelkich innych zajęciach edukacyjno-kulturalnych.

 

Ogólna informacja dotycząca organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych
w roku szkolnym 2016/2017

W podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym na pierwszym miejscu znalazło się upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Oznacza to, zatem kontynuację wcześniejszych działań prowadzonych w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.Cieszy fakt, że to szkołę i bibliotekę uznaje się za miejsca, w których kształtuje się przyszłych czytelników.

Realizacja kierunku numer jeden to „kolejna szansa na pokazanie ogromnego potencjału bibliotek pedagogicznych”. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują: w zakresie kontroli w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych: „Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.”

W związku z powyższym Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu wraz ze swoimi filiami będzie kontynuowała zadania w zakresie procesu wspomagania szkół i placówek oraz pracujących w nich nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013 poz. 369).

Obowiązkiem biblioteki będzie:

 1. Organizowanie i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych polegające na:
  1. Zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potrzebami szkoły lub placówki działań, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki, obejmujących:
   1. pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
  2. ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
  3. zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
  4. wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich realizacji;
 1. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń.
 2. Upowszechnianie czytelnictwa wśród użytkowników biblioteki i uczniów wszystkich rodzajów szkół.
 3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 4. Pomoc nauczycielom zasadniczych szkół zawodowych realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.
 5. Prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej dla nauczycieli.
 6. Prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli poprzez pogłębianie wiedzy merytorycznej.
 7. oskonalenie warsztatu pracy, organizacji i zarządzania biblioteką szkolną i pedagogiczną – wymiana doświadczeń.
 8. Prowadzeniu działalności edukacyjnej i kulturalnej poprzez organizowanie konkursów plastycznych, literackich, recytatorskich, spotkań autorskich, wystaw okolicznościowych i promujących twórczość nauczycieli.
 9. Upowszechnianie dobrych praktyk.

 


 

Ogólna informacja dotycząca organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych
w roku szkolnym 2015/2016

Dnia 19 kwietnia 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013 poz. 369). Celem zmian wprowadzonych przez rozporządzenie jest szersze włączenie bibliotek pedagogicznych do procesu wspomagania szkół i placówek oraz pracujących w nich nauczycieli w szczególności dostosowanie zadań i form działania bibliotek pedagogicznych do modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli.

Pedagogiczna Biblioteka w Sieradzu rozszerza zakres realizowanych działań o nowe zadania:

 1. Organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej
 2. Organizowanie i wspomaganie bibliotek szkolnych w zakresie organizacji i zarządzania bibliotekami.
 3. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

Nowoczesne wspomaganie szkół i placówek oświatowych w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu obejmuje:

1. Kierunki realizacji polityki oświatowej:

Minister edukacji narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły – otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne, potrafi korzystać z tego, co ją otacza. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 to:

 • Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
 • Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 • Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

 

2. Obszary i formy współpracy

 • Popularyzacja kultury czytelniczej.
 • Popularyzacja edukacji czytelniczej - rozwijanie wiedzy na temat dostępnych zasobów informacyjnych np. polskich bibliotek cyfrowych oraz kształcenie kompetencji czytelniczych, niezbędnych do odbioru tekstów literackich, naukowych i popularnonaukowych.
 • Popularyzacja edukacji informacyjnej - kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcji oraz analizy informacji.
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w pracy biblioteki szkolnej.
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych.
 • Bezpieczeństwo w sieci – przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z korzystania sieci.  

 

3. Działania Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu w kierunku wspomagania bibliotekarzy szkolnych

 • Prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy poprzez pogłębianie wiedzy merytorycznej.
 • Doskonalenie warsztatu pracy, organizacji i zarządzania biblioteką szkolną i pedagogiczną – wymiana doświadczeń.
 • Prowadzeniu działalności edukacyjnej i kulturalnej poprzez organizowanie konkursów plastycznych, literackich, recytatorskich, spotkań autorskich, wystaw okolicznościowych i promujących twórczość nauczycieli.
 • Upowszechnianie dobrych praktyk.
 • Promowanie aktywności artystycznej nauczycieli i uczniów z placówek oświatowych poprzez organizowanie wystaw, wernisaży itp.