Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

 Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

  1. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  2. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  3. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  4. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 Rolą bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych przepisów prawa oświatowego jest między innymi wspomaganie placówek oświatowych w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zadanie to realizowane jest przez dostarczanie literatury oraz gotowych materiałów edukacyjnych.