Czytelnik ma możliwość samodzielnego prolongowania wypożyczonych pozycji. Prolongata nie jest możliwa jeśli czytelnik ma zaległą pozycję lub jeśli istnieje rezerwacja na prolongowany tytuł.

  • Czytelnik może dokonać prolongaty wchodząc na „Moje konto/ Wypożyczone”
  • Dokonana prolongata jest zgodna z Regulaminem tzn. dla pozycji książkowych dostępnych w wypożyczalniach, dokumentów elektronicznych oraz dokumentów audiowizualnych audiobooków 14 dni;
  • Okres, w którym można dokonać prolongaty rozpoczyna się na 5 dni przed terminem zwrotu wypożyczonego dokumentu;
  • Każdy wypożyczony dokument można prolongować trzykrotnie;
  • Nie można dokonać prolongaty pozycji zarezerwowanej;
  • Nie można dokonać żadnej prolongaty jeżeli Czytelnik przekroczył termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych lub ma nieuregulowane należności z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych;