Zasady wypożyczania międzybibliotecznego reguluje Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25.05.1980 roku.

  1. Wypożyczanie międzybiblioteczne odbywa się na zasadzie wzajemności.
    Z bibliotek krajowych sprowadza się dzieła, po uprzednim sprawdzeniu przez zainteresowanego czytelnika, czy nie posiada ich inna biblioteka w Opolu, z bibliotek zagranicznych - materiały, których nie posiadają biblioteki krajowe.
  2. Prawo do korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych mają czytelnicy posiadający ważną kartę biblioteczną i dokument ze zdjęciem.
  3. Czytelnik składa zamówienie, które zawiera dokładny opis bibliograficzny poszukiwanej pozycji, nazwisko i imię zamawiającego, jego telefon, e-mail (zamówienie w zał.)
  4. Czytelnik ponosi koszty wynikające z opłat wyznaczonych przez biblioteki realizujące zamówienia (np.: koszt przesyłek sprowadzonych i odsyłanych dzieł, korespondencji, wykonania i przesłania odbitek
  5. Sprowadzone dzieła udostępnia się wyłącznie na miejscu w Dziale Informacji, przez okres ustalony przez bibliotekę wypożyczającą i według ustalonych przez nią reguł.
  6. Kopiowanie sprowadzonych materiałów musi być zgodne z postanowieniami prawa autorskiego - Dz.U. nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami - kopiowane mogą być jedynie fragmenty opublikowanych utworów o wielkości nie przekraczającej 1 arkusz wydawniczy (22 s.).
  7. Czytelnik, który uszkodzi lub zniszczy dzieło, ponosi wszelkie konsekwencje ustalone przez bibliotekę wypożyczającą.